سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨
ریاست دانشکده

 

اعضای هیئت رییسه دانشکده علوم انسانی

رییس دانشکده: دکتر هاشم ولی پور