دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩
امور عمومی

 

مدیر عمومی دانشکده : دکتر قباد حسن پور

 

مدارج تحصیلی:

 • ...
 • ...
 • ...

محورهای مورد مطالعه و تخصص:

 • ...

 • ...
 • ...

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • پست الکترونیکی: ...