چهارشنبه ٠٧ آبان ١٣٩٩
ریاست پژوهش

 

رییس اداره پژوهش دانشکده : دکتر سید علی حسینی

 

مدارج تحصیلی:

 • ...
 • ...
 • ...

محورهای مورد مطالعه و تخصص:

 • ...

 • ...
 • ...

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • پست الکترونیکی: ...